Thiago Maia Protokollierte einen 13 km Flug @ Alfredo Chaves-ES - Cachoeira Alta
Thiago Maia Protokollierte einen 9 km Flug @ Alfredo Chaves-ES - Cachoeira Alta
Thiago Maia Protokollierte einen 35 km Flug @ Alfredo Chaves-ES - Cachoeira Alta
Thiago Maia Protokollierte einen 37 km Flug @ Alfredo Chaves-ES - Cachoeira Alta